PDFDrukujEmail

Regulamin

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA AQUA BĄBELEK

 

 1. Zajęcia organizowane są przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek s.c., z siedzibą przy ul. Szybowników 4/1, 64-920 Piła.
 2. Zajęcia odbywają się na pływalni w Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. ,ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania Aqua Bąbelek jest dokonanie wpłaty zgodnej z podpisaną umową.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs nauki pływania oraz regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek.
 5. Odpowiedzialność za dziecko na terenie obiektu, gdzie organizowane są zajęcia przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Dziecko podczas zajęć w zależności od grupy wiekowej oraz zaawansowania grupy w wodzie znajduje się z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 7. Zajęcia w zależności od grupy i zaawansowania uczestników odbywają się na basenie rekreacyjnym lub basenie sportowym.
 8. Dziecko musi posiadać oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań do zajęć w wodzie i nauki pływania.
 9. Dzieci na czas zajęć objęte są ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek.
 10. Wejście do szatni możliwe jest 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 11. W przypadku zaistnienia potrzeby wejścia rodziców/opiekunów na teren przebieralni w celu pomocy dzieciom, a) rodzic/opiekun pobiera z recepcji pływalni transponder z bezpłatnym czasem 20 min. – przekroczenie czasu skutkuje obowiązkiem uiszczenia dopłaty w wysokości 0,25zł/min./os. b) przy odbiorze dziecka wejście na teren przebieralni identycznie jak schemat pkt.a.
 12. Opuszczenie szatni po zajęciach nie powinno przekraczać 30 minut od zakończenia zajęć, uczestnik zajęć za przekroczenie ustalonego czasu jest zobowiązany do ponoszenia opłat bezpośrednio w recepcji pływalni w wysokości 0,18 zł/min./os.
 13. Dzieci do lat 3 pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania.
 14. Przed wejściem do wody należy umyć się pod natryskiem.
 15. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko i rodzic czekają w wyznaczonym miejscu przez instruktorów.
 16. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 minut lub 45 minut w zależności od grupy wiekowej oraz zaawansowania grupy.
 17. Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne podane przez instruktora.
 18. Cena karnetu obejmuje wyłącznie czas przygotowania do zajęć, czas zajęć i czas potrzebny na przebranie po zajęciach, dodatkowy pobyt na pływalni uczestnicy opłacają w recepcji pływalni.
 19. Dla rodzeństw uczęszczających na zajęcia przewidziana jest zniżka: dla drugiego dziecka „-30zł” od ceny całkowitej kursu, kolejne dziecko „-30zł” od ceny całkowitej kursu.
 20. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć - wówczas zostanie zwrócona kwota wniesionej opłaty po potrąceniu kosztów organizatora związanych z przygotowaniem kursu dla danego uczestnika, jak mówi o tym zawarta umowa.
 21. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Szkoły Pływania Aqua Bąbelek s.c.
 22. W czasie ważności karnetu, w przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia do 2 zajęć z inną grupą po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem.
 23. Dopuszcza się robienie zdjęć własnemu dziecku podczas zajęć nauki pływania organizowanej przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek, po wcześniejszym uzgodnieniu z ratownikiem oraz instruktorem prowadzącym zajęcia.
 24. Organizator, zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od organizatora.
 25. Organizator, zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć, w sytuacjach gdy liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć. Również dopuszczalna jest zmiana godzin zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora.
 26. Organizator, zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego zajęcia wynikającej z sytuacji losowej np. choroba, kontuzja .
 27. Szkoła Pływania Aqua Bąbelek s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawiane w szatniach oraz na pływalni.
 28. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że zapoznali się i akceptują regulaminy pływalni oraz Szkoły Pływania Aqua Bąbelek, że stan zdrowia dziecka i opiekuna podczas zajęć jest dobry i brak jest przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie nauki pływania organizowanym przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek.
 29. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Szkoły Pływania Aqua Bąbelek oraz regulaminu pływalni, organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia.
 30. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminów. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminów organizator ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia.
joomla template
template joomla